Bölcsődei jelentkezés

Fontos információk a bölcsődébe kerüléshez és Újbuda Önkormányzatának fenntartásában működő bölcsődék címjegyzéke

   

   

  

Tisztelt Szülők, Érdeklődők!

  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre lezárultak a jelentkezések. 

  

        

ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT

  

A Gyvt. 41-42. §-a és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 36. §-a alapján az intézménybe a gyermek húsz hetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek ötödik életévének, illetve annak az évnek december 31-ig vehető fel, amelyben harmadik, fogyatékos gyermek ötödik életévét betölti. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

  

ELLÁTANDÓ TERÜLET

  

Az intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi (Gyvt. 94. § (6) bek.) Budapest és Pest megye közigazgatási területére terjed ki. Újbuda a főváros legnépesebb kerülete, lakosságának száma megközelíti a 135 000 főt. A kerület különböző részei változatos képet mutatnak mind földrajzi, mind pedig gazdasági adottságaik alapján. Az itt élők szociális helyzete is igen különböző, bár a főváros tekintetében itt a legalacsonyabb a munkanélküliség. A három éven aluli gyermekek száma 6041 fő, melyből átlagosan 20% igényel intézményes ellátást.

  

BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS

  

Minden év április 01-május 31. között. Pótjelentkezés októberben.

  

A szülő vagy a törvényes képviselő a gyermek húszhetes korától a harmadik életévének a betöltéséig kérheti a gyermeke felvételét a bölcsődébe. A kerület négy tagintézménye vállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek, nevelését-gondozását, részleges és teljes integrált ellátás keretében a gyermek 6 éves koráig.

  

A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes, de a gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülőn kívül kezdeményezheti a körzeti védőnő, a házi gyermekorvos, a háziorvos, a szociális-, illetve a családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság is. Az ellátás iránti kérelmek benyújtásának rendjéről és a jelentkezéshez szükséges letölthető dokumentumokról honlapunkon kaphatnak megfelelő tájékoztatást.

  

A bölcsődei felvételi kérelemmel egyidejűleg benyújtandó/bemutatandó dokumentumok:

   

 • a kérelmező szülő/törvényes képviselő lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • a gyermek TAJ (hatósági igazolvány), és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • szülők/egy háztartásban élők utolsó tárgyhavi nettó jövedelemigazolása (munkabér, GYES, GYED, családi pótlék, gyermektartásdíj, egyéb jövedelem),
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az arról szóló határozat,
 • sajátos nevelési igényű/korai fejlesztést igénybe vevő gyermek esetében: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított szakértői vélemény, vagy a Korai Fejlesztő Központ írásos véleménye,
 • abban az esetben, ha a gyermeknek ételallergiája vagy ételintoleranciája van: szakorvosi vélemény,
 • munkáltatói igazolás, vagy szándéknyilatkozat a munkába állás időpontjáról és a munka napi időtartamáról (4, 6, 8 órás munkavégzés), amely abban az esetben szükséges, ha a gyermek nappali felügyeletét korábban ellátó szülő munkába állása miatt kérik a bölcsődei felvételt,
 • munkanélküli esetében:

   

  • álláskeresési ellátásban részesülő esetén a megállapító határozat másolata és postaszelvény/bankszámla értesítő az utolsó havi kifizetett ellátásról,
  • jövedelem nélküli munkanélküli esetén a munkanélküli személy erre vonatkozó írásbeli  nyilatkozata.

   

Nem magyar állampolgár szülő és/vagy gyermek esetében a fentieken túl szükséges dokumentumok:

  

 • a szülő és gyermek jogszerű tartózkodását igazoló dokumentum,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

  

Egyedülálló, különélő szülő esetén az egyedülállóság tényét a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás támasztja alá.

  

Jövedelmi adatok:

 

 • rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kapott összeg,
 • nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát együttesen kell figyelembe venni.

    

A bölcsődei beszoktatás megkezdése előtt kettő héttel:

  

 • munkáltatói igazolás a szülők munkavégzéséről,
 • gyermekorvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges és a környezete fertőzésmentes,
 • szülők/egy háztartásban élők utolsó tárgyhavi nettó jövedelemigazolása (munkabér, GYES, GYED, családi pótlék, gyermektartásdíj, egyéb jövedelem),
 • a gyermek oltási könyve.

  

FONTOS INFORMÁCIÓK A BÖLCSŐDÉBE KERÜLÉSHEZ

  

NYÍLT NAPOK

  

Minden év március-áprilisában lehetőséget biztosítunk a családoknak, hogy a beiratkozást megelőzően megismerkedjenek gyermekük leendő bölcsődéjével. Ezért a bölcsődék nyílt napokat tartanak annak érdekében, hogy megkönnyítsük a bölcsődeválasztást és lehetőséget teremtsünk arra, hogy megismerkedjenek az adott tagintézmény szakmai programjával, a sajátosságaival, találkozhassanak a bölcsődevezetővel és a kisgyermeknevelőkkel.

  

A nyílt napok időpontjáról tájékozódhatnak honlapunkon, valamint telefonon, vagy személyesen a választott bölcsődében. 

    

CSALÁDLÁTOGATÁS

  

Célja a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermek és a szülő otthoni környezetben való megismerése. Az első látogatás mindig a gyermek bölcsődei adaptációjának részeként, a beszoktatás megkezdése előtt történik. A családi élet az emberek intim szférájához tartozik, ezért a családlátogatást lehetőségként ajánljuk fel, melynek során a szakember ismerve a családlátogatás jelentőségét, hitelesen képviseli a szülők felé, hogy a látogatás miért előnyös a gyermek szempontjából.

  

A családlátogatás arra is lehetőséget nyújt, hogy a szülő a saját biztonságot jelentő környezetében bővebben informálódjon a bölcsődei életről és jobban megismerje azokat a kisgyermeknevelőket, akikre gyermekét bízza. A családlátogatás megszervezése során az időpont kiválasztásánál, valamint a családlátogatás alatt a szülők kívánságait mindig figyelembe vesszük (a látogatástól való elzárkózást is).

  

BESZOKTATÁS (ADAPTÁCIÓ)

  

A szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerének alkalmazása a bölcsődei nevelő-gondozó munka egyik fontos feladatát, a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. A szülő vagy közeli családtag jelenléte biztonságot ad a gyermeknek és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását. A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló bizalom és érzelmi kötődés segíti a gyermeket új környezetének és élethelyzetének elfogadásában. Jelentősen megkönnyíti beilleszkedését a bölcsődei közösségbe, mérsékeli az adaptáció során fellépő stressz-reakciók (alvási és étkezési nehézségek, nyugtalanság, sírás, a viselkedésben, szokásokban, az önállóság területén jelentkező esetleges negatív változások) súlyosságát, időbeli elhúzódását.

  

A szülővel történő fokozatos beszoktatás időtartama tervezetten két hét, melynek során a gyermek az első hét napjait a szülővel együtt tölti a bölcsődei csoportban. Ilyen módon a gyermek lehetőséget kap arra, hogy nyugodtan ismerkedjen környezetével, az őt körülvevő gyermekekkel és felnőttekkel, miközben biztonságban érezheti magát. Eközben a kisgyermeknevelő megfigyelheti őt, információkat gyűjtve arról, hogy hogyan eszik, játszik, milyen módon reagál a hozzá intézett kérdésekre, a különböző, az azonos korúak együttéléséből adódó helyzetekre. A gondozási műveletek megfigyelése során (étkezés, pelenkázás, öltözködés, mosakodás…) felmérheti a gyermek egyéni igényeit, anya és gyermeke kapcsolatát. A második héten a kisgyermeknevelő fokozatosan átveszi az anyától a gyermek ellátását, miközben az anya időben egyre növekvő távollétében igyekszik érzelmi biztonságot és támaszt nyújtani a gyermeknek. A napi eseményeket, a beszoktatás tapasztalatait minden esetben távozáskor a kisgyermeknevelő és a szülő együtt értékeli, kiemelve a pozitívumokat és megtervezve a következő nap programját.

  

Speciális ellátást igénylő kisgyermek esetében igen nagy jelentőségű a kezdeti beszoktatási időszak. Mind a kisgyermeknek, mind a kisgyermeknevelőnek nagy szüksége van erre az időszakra. A sajátos nevelésű igényű gyermekeknél nem elsősorban a gyermek helyhez való szoktatásáról van szó, hanem a gyermekkel kapcsolatos mindennapi teendőkről, a szokások, az esetleges speciális teendők megtanulásáról a szülőtől.

  

„SAJÁT KISGYERMEKNEVELŐ” RENDSZER

  

A személyi állandóság elvének biztosítéka a bölcsődei csoportban. A „saját kisgyermeknevelő” – rendszerben több figyelem jut az egyes gyermekre, számon lehet tartani az egyéni igényeket, szokásokat, problémákat. Ilyen módon könnyebben megvalósítható intézményes keretek között a személyre szabott, egyéni nevelés-gondozás. A „saját” kisgyermeknevelő a gondozás-nevelés mellett figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését, vezeti a róla szóló személyi dokumentációt, számon tartja a fejlődés újabb állomásait. Ő szoktatja be a gyermeket a bölcsődei csoportba (5-7 gyermek), ő az, akivel a legszorosabb az érzelmi kapcsolat, és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt a „saját” kisgyermeknevelő segíti át a gyermeket a bölcsődei élet nehézségein.

  

*************

ELÉRHETŐSÉGEK

  

Székhely:

  

ÚJBUDAI BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK

1119 Budapest, Tétényi út 46–48.

Intézményvezető: Unger Katalin

Telefonszám: +36 30 999 2813

E-mail: unger.katalin@ubi.ujbuda.hu

  

Helyettes: Takács Anna Mária

Telefonszám: +36 30 999 2688

E-mail: takacs.anna@ubi.ujbuda.hu

  

Bölcsődéink:

  

ÚJBUDAI SZEMÜNK FÉNYE KÖZPONTI BÖLCSŐDE

1119 Budapest, Tétényi út 46–48.

Telefon: +36 1 204-6682

E-mail: info@szemunkfenyebolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Szuhár Mariann

Helyettes: Keresztély Anna

  

ÚJBUDAI BÓBITA BÖLCSŐDE

1116 Budapest, Fonyód utca 3–5.

Telefon: +361 208-1909, +361 208-2213

E-mail: info@bobitabolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Schmidka Istvánné

Helyettes: Vermesyné Papp Katalin

  

ÚJBUDAI DÚDOLÓ BÖLCSŐDE

1112 Budapest, Menyecske u. 2.

Telefon: +36 1 310-0133

E-mail: info@dudolobolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Dékány Krisztina

Helyettes: Hoffmanné Muzsay Krisztina

  

ÚJBUDAI KATICA BÖLCSŐDE

1118 Budapest, Törökugrató u. 11.

Telefon: +361 246-5346

E-mail: info@katicabolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Szűcs Anikó

Helyettes: Tóth Csilla

  

ÚJBUDAI KUCKÓ BÖLCSŐDE

1117 Budapest, Bogdánfy Ö. u. 4/a.

Telefon: +361 466-5008

E-mail: info@kuckobolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Bajnokné Halassy Olivia

Helyettes: Motolainé Kelemen Kata

  

ÚJBUDAI MESEVÁR BÖLCSŐDE

1118 Budapest, Zólyomi út 20–22.

Telefon: +361 319-3449

E-mail: info@mesevarbolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Farkas Zoltánné

Helyettes: Juhász Eszter

  

ÚJBUDAI MOGYORÓSKERT BÖLCSŐDE

1115 Budapest, Fraknó u. 13–15.

Telefon: +361 204-2599

E-mail: info@mogyoroskertbolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Szalai Judit

Helyettes: Binges Béla Attiláné

   

ÚJBUDAI NAPSUGÁR BÖLCSŐDE

1118 Budapest, Csíkihegyek u. 9.

Telefon: +361 246-6258, +361 248-1794

E-mail: info@napsugarbolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Horváth Péterné

Helyettes: Szabó Lajosné

  

ÚJBUDAI PÖTTÖM BÖLCSŐDE

1118 Budapest, Ménesi út 41.

Telefon: +361 466-4859

E-mail: info@pottombolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Gayerhosz Jánosné

Helyettes: Csorba Gyuláné

  

BOLDOG BÖLCSŐDEI ÉVEKET KÍVÁNUNK GYERMEKÜKNEK!

  

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA