Térítési díj

Tájékoztató a bölcsődében fizetendő térítési díjakról

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelete alapján:

           

Gondozási díj (1 főre eső nettó jövedelem alapján):

   

Étkezési díj:

  

Amennyiben az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nettó minimálbér 130 %-át (2024-ben 230.649 Ft): 0 Ft, felette 620 Ft/nap (32/2023. (XI. 28.) ÖK rendelet a gyermekétkeztetés helyi szabályairól).

  

Időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport étkezés: egységesen 620 Ft/nap.

  

Mentesül a gondozási díj megfizetése alól (1997. évi XXXI. törvény 150. § (6)):

   

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,

 

b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,

 

c) a három- vagy többgyermekes család gyermeke,

 

d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek,

 

e) a védelembe vett gyermek.

  

Ingyenes gyermekétkeztetésre jogosult, az a gyermek, aki (1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1)):

  

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

 

c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

 

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

 

e) nevelésbe vették.

  

Amennyiben nem kíván jövedelemigazolást benyújtani:

  

A 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 146 § (10) alapján: ,,A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.”

  

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata intézményei által nyújtott egyes szociális szolgáltatásoknak és gyermekjóléti alapellátásoknak a fenntartó által megállapított intézményi térítési díja az Újbudai Bölcsődei Intézményekre vonatkozóan 2024. április 1-jétől: 7.185 Ft/nap gondozási díj, 620 Ft/nap étkezési díj.

   

A Magyarországon tartózkodó – az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó – külföldi állampolgár részére nyújtott bölcsődei ellátás havonkénti térítési díja 74 700 Ft.

  

A térítési díj fizetésre vonatkozó információk:

   

A megállapított személyi térítési díjat az intézmény nyitvatartási napjaira vonatkozóan, havonta előre kell megfizetni. Az olyan napokra eső befizetett térítési díjat, amikor a gyermek valamely ok miatt nem veszi igénybe az ellátást és a szülő a távolmaradását bejelentette, a következő havi térítési díj befizetésénél – legfeljebb a havi térítési díj ötven százaléka mértékéig – be lehet számítani.

  

Az étkezés díját az intézmény nyitvatartási napjaira vonatkozóan, havonta előre kell megfizetni. Az étkeztetés lemondása a bölcsődében, a gyermek hiányzását megelőző nap 8:30 óráig személyesen, telefonon vagy e-mailben történhet. A le nem mondott, megrendelt ételt a szülőnek/törvényes képviselőnek meg kell fizetni, jóváírásra már nincs lehetőség.

  

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA